Verder winkelen

Algemene voorwaarde

Hier vind je onze privacy policy

VV Hellas hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. VV Hellas houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;– Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;– Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;– Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als VV Hellas zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens van de leden worden door VV Hellas verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):– Administratieve doeleinde;– Communicatie over de vereniging en/of uitnodigingen;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) gebruikt VV Hellas de gegevens die u invult op het inschrijfformulier: Roepnaam, voorletter(s), achternaam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer (+evt. mobielnummer), e-mailadres, geslacht, geboortedatum, rekeningnummer.

De gevraagde pasfoto is nodig voor het aanvragen van de spelerskaart bij de Nevobo en zal alleen daarvoor worden gebruikt.

Uw persoonsgegevens worden door VV Hellas opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode dat u lid bent van de vereniging en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Teamfoto’s die worden gemaakt, zullen alleen gebruikt worden voor promotie van de club (website/media).

Elk lid krijgt de nieuwsbrief, indien u die niet meer wilt ontvangen, kunt u zich hiervoor afmelden via info@vvhellas.nl.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;– Alle personen die namens VV Hellas van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.– We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;– We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;– Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;– We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;– Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Annemiek Niebeek, secretariaat. Bestuur@vvhellas.nl

Verkort huishoudelijk reglement van VV Hellas

Algemeen

De vereniging is opgericht te Nunspeet op 1 juli 1978. Het boekjaar is gelijk aan het volleybalseizoen. De vereniging stelt zich ten doel het beoefenen van de volleybalsport te bevorderen. De statuten van de vereniging zijn op 24 november 1995 door P. van der Wees, notaris te Nunspeet, vastgelegd.

Lidmaatschap

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de periode van 1 juli t/m 30 juni van het daaropvolgend jaar en wordt behoudens opzegging steeds stilzwijgend met één jaar verlengd. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden voor 1 juli. Elk lid is verplicht zich te houden aan de statuten en reglementen van de NeVoBo, de Nederlandse Volleybal Bond.

Aansprakelijkheid

Het deelnemen aan wedstrijden, trainingen, toernooien en andere activiteiten welke namens de vereniging worden gehouden, geschiedt geheel voor eigen risico. Dit geldt voor zowel diefstal, beschadigingen als ook voor ongevallen en andere vormen van letsel.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit tenminste drie personen, welke door de algemene vergadering worden benoemd voor een periode van maximaal 3 jaar. Indien in het bestuur een vacature ontstaat, wordt dit gemeld op de agenda van de algemene ledenvergadering. Kandidaten voor een bestuursfunctie dienen ten minste één week voor aanvang van de vergadering te zijn aangemeld.

Jaarvergadering

Binnen drie maanden na afloop van het boekjaar wordt een algemene vergadering gehouden. Tijdens deze vergadering worden de contributies voor het volgend seizoen vastgesteld. Inbreng van agendapunten voor deze jaarvergadering dienen minimaal één week voor aanvang bij het secretariaat te zijn ingediend.

Commissies

Door het bestuur kunnen commissies worden ingesteld voor het uitvoeren van diverse taken en functies. Deze commissies zijn te allen tijde verantwoording verschuldigd aan het bestuur.

Privacy beleid

Met ondertekening van het inschrijfformulier gaat u akkoord met het privacy beleid. Meer info hierover kunt u vinden op www.vvhellas.nl

Tenslotte

Indien het huishoudelijk reglement en de statuten niet blijken te voorzien, beslist het bestuur.